پروسه تولید کاتالوگ رستوران لانیای رشت

پس از جلساتی که بین مدیریت رستوران ترکیه ای لانیا و واحد تبلیغات و بازاریابی آژانس شهرآرا برگزار شد و نیازسنجی هایی که انجام گرفت، لزوم وجود یک کاتالوگ جذاب تبلیغاتی که بتواند غذاهای جذاب ترکیه ای را به لحاظ بصری نمایش داده و محتوای تشکیل دهنده ی آن را به گروه مخاطبان معرفی نماید محرز گردید، تا بتواند منوی این رستوران تازه تاسیس را به شکل جذابی پروموت نماید. در این راستا، پس از  بستن قراردادهای مربوطه، کار عکاسی صنعتی از منوی این رستوران توسط تیم شهرآرا آغاز شد و پس از طی چند جلسه عکاسی، طراحی گرافیکی کاتالوگ آغاز گردید. در حین کار نیز کارفرما در جریان روند اجرایی قرار گرفت و تغییرات یا تصحیحات احتمالی بر روی کار انجام شد و در نهایت کار نهایی شده و پس از چاپ آماده تحویل شد.

نمایش بیشتر